ทุนชุมชน

“การพัฒนาทุนชุมชน” เป็นกลไกสำคัญในกระบวนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนครอบคลุมในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านประชาธิปไตยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนด้านวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ศักยภาพของทุนที่มีอยู่ในชุมชนในการพัฒนาทุนชุมชน
“ทุนชุมชน” หมายถึง สรรพสิ่งใดๆก็ตามที่มีอยู่ในชุมชนทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้น จากฝีมือหรือมันสมองภูมิปัญญาที่มีมูลค่าหรือคุณค่าของมนุษย์ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมคนวัฒนธรรมประเพณีหรือปัจจัยบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึง“เงิน” ที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีมูลค่าต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันด้วยตามแนวความคิดในการพัฒนาทุนชุมชนจำแนกทุนชุมชนไว้ 5 ประเภท ดังนี้
1. ทุนมนุษย์(Human Capital) หมายถึงคุณสมบัติด้านต่างๆของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้านสุขภาพอนามัยอายุขัย/ ด้านการศึกษาภูมิปัญญาขีดความสามารถ/ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจความยากจนร่ำรวยของคนในครัวเรือนตัวอย่างได้แก่ปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการครูพระสงฆ์กลุ่มองค์กรต่างๆเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสคนพิการ
2. ทุนสังคม(Social Capital) หมายถึงทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรงชีพรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจการยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน/ ประชาสังคมความเชื่อถือศรัทธาตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน
3. ทุนกายภาพ(Physical Capital) หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตหรือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการการผลิตที่สนับสนุนการดำรงชีพของประชาชนได้แก่การคมนาคมขนส่งระบบไฟฟ้าประปาระบบพลังงานการสื่อสารโทรคมนาคมโบราณวัตถุโบราณสถานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
4. ทุนธรรมชาติ(Natural Capital) หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นตัวกำหนดศักยภาพในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนได้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติป่าไม้ดินน้ำภูเขาทะเลเกาะสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานน้ำพุพืชพันธุ์ธัญญาหารธรรมชาติเป็นต้น
5. ทุนการเงิน(Financial Capital) หมายถึงทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรารวมถึงโอกาสทางการเงินที่ประชาชนใช้เพื่อการดำรงชีพได้แก่ทุนทางการเงินที่มาจากการออม (Available Stocks) ที่เป็นเงินสด/ เงินฝากสัตว์เลี้ยงอัญมณีและทุนที่มาจากรายได้อื่นได้แก่เงินบำนาญ/ ค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐและเงินกองทุนต่างๆ
โดยภาพรวมแล้วในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีทุนชุมชนทั้ง 5 ด้านแต่ละหมู่บ้านมีทุนชุมชนไม่เท่ากันในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะทุนทางการเงินก่อนเท่านั้น ทั้งที่ชุมชนก่อตั้งขึ้นมาเองเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนน้ำประปา ทุนที่รัฐสนับสนุนเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนกข.คจ. ทำไมบางหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการและนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ก่อประโยชน์งอกเงย บางหมู่บ้านบริหารแล้วแทบจะหมดสิ้นไปซึ่งก็เลยอยากจะศึกษาว่าเป็นเพราะอะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *